مجتبی امانی

دانشیار گروه بیوشیمی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.amani@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی دانشیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل